MY VIDEO'S (VARIATIONS OF 12 BASIC ASANA'S)

Sirshasana variations updated

Kakasana variations and grasshopper

Karna Peedasan

Kakasana

Parswa Kakasana

Vakrasana

Kurmasan
 
                                                                                © Yogamypassion 2011-2019

Sirshasana,padmasana,kakasana

Mayoorasana and Padmasana - combined

Dwipada Sirasan

Kakasana to Sirshasana and back

Kakasana variation

Padandgushtasana